Bilda aktiebolag eller köpa lagerbolag

För dig som önskar starta ett aktiebolag och vänder dig till ett ombud för att förvärva ett lagerbolag är det oftast inte svårare än att du får hjälp med allt som behövs för att komma igång direkt. Själva bildandet av ett lagerbolag är ena annan sak.

Överföring av aktiekapital

När ett aktiebolag bildas ska bolaget ha ett registrerat aktiekapital på minst 50 000 kr. Kapitalet kan betalas in genom en kontant betalning eller genom att man tillskjuter så kallad apportegendom. När Bolagsverket granskar och registrerar det nya aktiebolaget kontrolleras bland annat att aktiekapitalet verkligen tillförts bolaget. Om betalning sker kontant skall ett bankintyg utfärdat av svensk bank medfölja handlingarna till Bolagsverket. Om aktiekapitalet tillskjuts med hjälp av apportegendom skall detta istället intygas av auktoriserad eller godkänd revisor. Intyget skall garantera att tillskjuten egendom är till nytta för bolagets verksamhet och att värdet av den tillskjutna egendomen minst uppgår till det aktiekapital som egendomen skall representera.

Revisorn granskar som vanligt

Precis som andra aktiebolag ska lagerbolaget ha en vald revisor. Det är revisorn som ansvarar för att kontrollera att bolaget sköts enligt gällande lagar och regler. Revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad och ska granska årsredovisningen och även upprätta revisionsberättelsen. God revisionssed säger också att revisorn ska göra en noggrann planering av vad som ska granskas och hur pass ingående granskningen ska vara. Det är därför nödvändigt att revisorn skaffar sig information om företagets verksamhet, organisation, marknad, konkurrenssituation etc. Riksanalysen ska inledas omedelbart i och med att revisorn accepterar uppdraget.

Extra viktigt när det gäller lagerbolag är revisorns roll när det gäller att kontrollera att lagerbolaget har täckning för det uppgivna aktiekapitalet.